MSEM, a.s.

Nošovice - napájení PZ

Typ: Nová energetika
Datum: 2007

Stavba byla realizovaná na základě požadavku Moravskoslezského kraje jako součást přípravy území pro výstavbu montážního závodu společnosti Hyunday Motor Manufacturing Czech. Požadovaný termín dokončení díla byl stanoven na 31.7.2007. V březnu 2006 rozhodlo vedení ČEZ Distsribuce, a. s. o zadání stavby společnosti MSEM, a.s. bez výběrového řízení, zejména kvůli extrémně krátké době, která byla k dispozici pro realizaci díla. Naše společnost byla generálním dodavatelem stavby včetně dokumentace, dodávek a uvedení do provozu. Zhotovitelem dokumentace projektu byla společnost ENPRO, a.s. Přerov. V srpnu 2006 byl vybrán dodavatel stavební části díla, kterým se stala společnost TCHAS, a.s. Stavební práce byly zahájeny koncem září 2006. Práce pokračovaly v souladu s přijatým harmonogramem a tak mohla být v březnu 2007 zahájena montáž technologie. Zhotoviteli technologické části byli mimo naši společnost především firmy Elektrovod Holding, a.s. a SINIT, a.s. Hlavním dodavatelem materiálu a dodávek byla společnost ČEZ Logistika, s.r.o. Díky ohromnému nasazení a příkladné spolupráci všech dodavatelů a objednatele se podařilo dílo dokončit ve stanoveném termínu. Dne 9.8.2007 tak mohlo proběhnout slavnostní předání dokončeného díla objednateli.

Začátek stavby - armování a bednění základů a kabelového kanálu R 22 kV. Výstavba nové R 22 kV - základy a obvodové zdivo, výkopy pro kanalizaci.

Stavba nové R 22 kV - armování a bednění nosných pilířů, stavba průchozího kabelového kanálu, kladení stropních panelů a montáž podstřešní fólie na střeše.

Stanoviště transformátorů 110/22 kV a kabelového kanálu. Montáž hlavní ocelové konstrukce. Montáž pomocné ocelové konstrukce R 110 kV. 

Nová R 110 kV - v pozadí stávající R 110 kV. Modelování lanových přípojnic, silové připojení transformátoru 110 kV/50 MVA. Konečné připojení obou transformátorů 50 MVA v R 110 kV.

Slavnostní předání dokončeného díla.